Förlusteliminering

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

För att infria uppsatta mål och generera årliga intäkter.

Affärside

 

Ett företag inom industrin på 2000-talet utsätts för stora påtryckningar i form av förväntade kortsiktiga resultat ifrån sina aktieägare eller ökad konkurrens då världen hela tiden tycks krympa. När marknaden sätter priset på varan kvarstår reducering av kostnader eller ökad försäljnings volym för ökad lönsamhet. Vår affärs ide är att erbjuda våra förlustelimineringsprojekt för att förbättra kapaciteten eller reducera kostnader. I projekten står H.T. Industrial för projektledning, uppföljning och analys varav kundens organisation står för den tekniska kompetensen och därmed genomför de identifierade åtgärderna.

 

Tillvägagångsätt

 

Kundmöte: Analysen startar redan under inledande möte, som givetvis är gratis. Syftet är att identifiera eventuella behov av förlusteliminering och i så fall definiera behovet samt avgränsa efterföljande förstudie.

 

Förstudie: Under förstudien så analyseras verksamheten utifrån avgränsning för att identifiera potentiella projekt och vilka årliga intäkter som projekten kan att generera samt projektens omfattning. I slutfasen av förstudien stäms resultatet på förstudien av mot kunden för beslut om uppstart av förlustelimineringsprojekt.

 

Analys: Under analysfasen identifieras rotorsaker och kostnadseffektiva åtgärderna bereds för genomförande.

 

Genomförande:  Under genomförandefasen prioriteras de åtgärder som snabbast genererar intäkter helst redan under pågående projekt. Därefter vidtas åtgärder för att säkerställa uppnådda resultat övertiden. Vid avslut så presenteras projektets omfattning, kostnader och uppnådda resultat.

 

Avslut: Vid avslut så presenteras projektets omfattning, kostnader och uppnådda resultat och om projektet identifierat potentiella förslag på verksamhetsutveckling. Vid identifierat behov av verksamhetsutveckling erbjuds kunden gratis konsultation i form av förslag på konkreta åtgärder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntade intäkter

 

Ett förlustelimineringsprojekt i H.T. Industrials regi förväntas årligen generera intäkter som överstiger projektets investeringar och konsultkostnader, därför återbetalar H.T. Industrial 50% av konsultarvodet på förstudien om inte kunden anser att förstudien har identifierat något projekt som kommer att generera tillräckligt stora årliga intäkter och därmed vill avsluta projektet.

 

Öka kapaciteten

 

Vid ett förlustelimineringsprojekt med målsättning att öka kapaciteten analyseras TAK (OEE) och dess förhållande till de åtta förlusterna för att avgränsa projektet mot rätt KPI, förlustkategori och utrustning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducera kostnader

 

Den perfekta produktionsprocessen består endast av värdeökande moment utifrån kundens perspektiv.

För att identifiera ett värdeökande moment krävs följande egenskaper:

 

· Produkten måste förädlas av momentet

· Kunden måste vara villig att betala för momentet

· Momentet måste utföras korrekt första gången

 

Vid ett förlustelimineringsprojekt med målsättning att reducera kostnader ligger i fokus att analysera icke värdetillförande moment i produktiosprocessen, för att identifiera vilka moment som lätt kan tas bort utan påverkan på interna och externa kunder.

 

Icke tillförande moment klassificeras enligt följande kategorier:

 

· Transporter

· Väntan

· Överproduktion

· Felfunktion

· Lager

· Förflyttningar

· Överarbete

 

 

Vår filosofi

 

Ett förlustelimineringsprojekt i H. T Industrials regi skall genom avgränsning, effektiv analysmetodik och kvalitetssäkrad förbättring vara kostnadseffektiva projekt som vidmakthåller förbättrade resultat över tiden.

Förlusteliminering

Årliga intäkter

 

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om förlusteliminering ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.