Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Optimerat underhåll utifrån 5S

Text Box: Underhållsutveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om optimerat underhåll utifrån 5S ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 7-9 dagar under en 3 månaders period.

Optimering av underhåll utifrån 5S

Syftet är att optimera underhållet utifrån ordning och reda och ett standardiserat arbetssätt .

Ett underhåll som optimerats utifrån 5S, har ordning på verkstad, underhållssystem, verktyg, dokumentation och reservdelar. Arbetssätten är framtagna utifrån kundens behov och vad som krävs för att bibehålla och förbättra skapad ordning och reda.

Varför optimera underhållet utifrån 5S

 

Ordning & reda ger förutsättningar till snabba akuta avhjälpande åtgärder och ett effektivt förebyggande och planerat underhåll. Det standardiserade arbetssättet skapar förutsättningar till ett likriktat utförande.

 

Ett underhåll optimerat utifrån 5S ger även följande effekter:

 

· Underhållets utförande kan detaljstyras utifrån kundens behov av underhåll

 

· Bättre nyttjade underhållsfönster

 

· Effektivt nyttjande av underhållsystem

 

· Plattform för ständig förbättring av arbetssätt

 

· Ökad trivsel hos personalen

 

· Underhåll blir ett föredömme mot produktion i ordning & reda

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i att optimera underhållet utifrån 5S bygger på workshops för att hitta behovet av underhåll utifrån kundens syn och befintliga underhållsprocesser. När processerna och behovet av underhåll är identifierat så utvärderas behovet av ordning & reda för varje underhållsprocess där teori varvas med praktisk handling för att skapa ordning & reda utifrån 5S. När stegen sortera, systematisera och städa är avklarade standardiseras alla underhållsprocesser till att skapa ett underhåll som infriar kundens behov av underhåll och säkerställer att ordning & reda bibehålls och förbättras. Uppnådda resultat av ordning & reda och tillämpningen av det standardiserade arbetssättet säkras genom återkommande revideringar och konfirmation av arbetssätten.

 

Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter så visar H.T. Industrial upp sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att praktiskt införa 5S i den egna verksamheten.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i ett optimerat underhåll utifrån 5S är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Utvecklingsprogram i optimering av underhåll utifrån 5S

 

Utvecklingsprogrammet i 5S optimerat underhåll är en utav byggstenarna i utvecklingsprogrammet i Specialistunderhåll (TPM), men kan lika gärna tillämpas som ett eget utvecklingsprogram. Modellen tillgodoser personalens behov av kunskap inom underhåll, 5S och att arbeta utifrån ett standardiserat arbetssätt. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot en driftsäker produktionsprocess, då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial vid optimering av underhåll utifrån 5S

 

Vi har själva gjort resan och vet hur svårt det kan vara att övertyga underhållspersonalen i vikten av att införa 5S på underhåll och svårigheten i att lyckas med en standardisering som används i det vardagliga arbetet, men vi vet av erfarenhet att H.T Industrials modell snabbt kommer att engagera underhållspersonalen i 5S arbetet eftersom modellen kommer underlätta deras vardagliga arbete och vår modell av standardisering är väl beprövad och fungerar som stöd i det vardagliga arbetet då upplägget bygger på att stödja individen.

 

För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är ett optimerat underhåll utifrån 5S och nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat underhåll framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Systematisera (5S)

 

Det som valdes att spara i steget ”Sortera” systematiseras och märks upp.

Städa (5S)

 

Ytorna städas tills förväntat resultat uppnås.

Identifiera kundens behov och krav på underhåll

 

Kunderna som oftast består av produktionschefen intervjuas i vad som är deras krav och vad dom har för behov av underhåll, resultatet tas med som underlag när arbetssätten skall standardiseras.

Kartläggning av behov av förutsättningar

 

Som första steg kartläggs behovet av förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt genomförande av avhjälpande akut, planerat och förebyggande underhållsarbete. Identifierade förutsättningar omvandlas till konkreta 5S åtgärder som utförs i samband med det praktiska införandet av 5S.

 

När det operativa underhållet har optimerats utifrån 5S så startar samma arbete upp med det strategiska underhållsarbetet (Skapa underhållsupplägg och bereda planerbara aktiviteter) utifrån behovet ifrån de operativa processerna och vad som krävs för att bedriva ett effektivt strategiskt underhållsarbete.

Sortera (5S)

 

Reservdelar, material, verktyg, dokumentation och data i underhållssystem sorteras utifrån behålla eller kassera.

Standardisera (5S)

 

Underhållsprocesserna (Avhjälpande akut, planerbart avhjälpande, förebyggande underhåll, skapa FU-upplägg, reservdelsberedning, dokumentationshantering, bereda specialverktyg och bereda planerbara aktiviteter samt stödprocessen skapa/hantera felanmälan)  standardiseras på en nivå som möter upp behovet i att ordning & reda säkerställs i det vardagliga arbetet och att underhållet bedrivs utifrån företagets krav och behov på underhållet.

Se till (5S)

 

Uppnådda resultat av ordning & reda samt tillämpningen av de standardiserade arbetssätten säkras upp genom framtagning av arbetssätt för ledarskapet som ansvarar för 5S revidering av ordning & reda och konfirmation av underhållsprocesserna.