Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion 6 Sigma greenbeltsanalys

Syfte

 Att få insikt i en effektiv analysmetodik för att identifiera och eliminera rotorsaken till kroniska fel.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och gruppövning

 

Målgrupp

Greenbelts, Produktionstekniker, underhållstekniker, produktionspersonal, LEAN/TPM-kordinatorer

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför Greenbeltsanalys

 

Denna förbättringsmetodik skall säkerställa att företaget eliminerar de kroniska felen i sina flaskhalsar.

Metoden är mycket lämplig som analys vid återkommande haverier och korta stopp.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i 6-sigma -metodiken (DMAIC)

 

 

·  Definiera problembild och förbättringsprojekt

 

·  Insamling av data

 

·  Identifiera de kroniska felen som står för 80% av utfallet

 

·  Insamling av data på identifierade kroniska fel

 

·  Identifiera och eliminera rotorsak

 

·  Skapa handlingsplan för bibehållande

 

 

Gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av greenbeltsanalys genom 6-sigma metodiken.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete

6 Sigma greenbeltsanalys fördjupad utbildning

Syfte

Att intergrera 6-sigma metodiken i det vardagliga förbättringsarbetet och att skapa kunskap och förutsättningar för att efter genomförd utbildning börja/fortsätta att utföra 6-sigma greenbeltsanalyser i företaget, samt förmedla den nyvunna kunskapen till sina medarbetare med hjälp av det standardiserade arbetssättet.

 

Kurslängd

Utbildningen är på 3 dagar och varvas med teori och praktik

 

Målgrupp

Greenbelts, Produktionstekniker, underhållstekniker, produktionspersonal, LEAN/TPM-kordinatorer

 

Innehåll i utbildningen

 

 

Varför Greenbeltsanalys

 

Denna förbättringsmetodik skall säkerställa att företaget eliminerar de kroniska felen i sina flaskhalsar.

Metoden är mycket lämplig som analys vid återkommande haverier och korta stopp.

 

 

Tillvägagångsätt

Vi går igenom teorin i 6-sigma -metodiken (DMAIC) och det standardiserade arbetssättet för att sedan om möjligt utföra en analys praktiskt på ett verkligt problem i företaget.

 

 

·  Definiera problembild och förbättringsprojekt

 

·  Insamling av data

 

·  Identifiera de kroniska felen som står för 80% av utfallet

 

·  Insamling av data på identifierade kroniska fel

 

·  Identifiera och eliminera rotorsak

 

·  Skapa handlingsplan för bibehållande

 

Teoretisk gruppövning

Genomför en gemensam gruppövning utifrån ett fördefinierat problem.

 

Intergrera metodiken till det vardagliga arbetet

Går igenom viktiga principer för att lyckas intergrera greenbelsanalys med 6-sigma metodik i det vardagliga arbetet.

 

Praktisk tillämpning

Genomför en analys i praktiken med hjälp av det standardiserade arbetssättet på ett verkligt problem i företaget.

 

 

Standardiserat arbetssätt

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man utför Greenbelts-analyser, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund i det systematiska förbättringsarbetet och fortsatta Greenbelts-analyser.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

 

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (Greenbeltsanalys-mall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i greenbeltsanalys

· Kunskap för att intergrera 6-sigma metodiken i det vardagliga förbättringsarbetet

· Skapad handlingsplan på förbättringsåtgärder efter den praktiska övningen

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden beroende på val av praktikfall, där rotorsak till definierat problem identifierats.

Pris                                                         

36 000 kr/utbildningstillfälle (3 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete