Basera era beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål

Skapa processflöden som för upp problemen till ytan

Använd ”pull” system för att undvika överproduktion

Jämna ut arbetsbelastningen

Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar och för personalens delaktighet

Gör verksamheten synlig så att inga problem förblir dolda

Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som passar medarbetarna och processerna

Bygg upp en kultur att stoppa processerna för att lösa problem, så att kvaliten blir rätt från början

Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi

Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre

Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt

Fatta besluten långsamt och i samförstånd, implementera dem snabbt

Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra

Dom 14 management principerna i Lean Production (4P)

1234567891011121314

Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter företagets filosofi och lär andra att göra det

Hur skulle tillämpningen av denna Lean filosofi se ut i erat produktionssystem?

LEAN-management filosofier

LEAN-production bygger på 14 managementfilosofier för hur man skall styra verksamheten. Att inte lyckas fullt ut i sin satsning på LEAN-production, brukar ofta vara att man inte applicerar alla managementfilosofier utan endast försöker att tillämpa LEAN-verktyg för att optimera processen.

Vissa industrier kan inte av produktionstekniska skäl tillämpa alla filosofier exakt samma sätt som på t. ex Toyota, det viktiga är att hitta alternativ för att uppnå samma resultat.

Utför det som är rätt för företaget, de anställda, kunderna och det totala samhället istället för att hela tiden fokusera på marknadens förväntning på nästa kvartalsrapport.

Inför kontinuerliga ”one peace flow ” så långt det är möjligt för att få upp icke värdeökande förluster och problem till ytan.

I det perfekta ”one piece” flödet finns inga buffertar och materialförråd där gods anländer till flödet och produkten tillverkas först när kunden har beställt varan med hjälp av kanban system . (Detta är givetvis svårt att uppnå fullt ut då det finns ledtider mm att ta hänsyn till, men syftet är att minska materiallager i så stor utsträckning som möjligt)

Bekämpa ojämnheter ”Muri” i produktionsbelastning på personal och utrustning genom att jämna ut produktions volymen eller mix (heijunka) så att det uppstår så lite variation i produktionsvolym och mix som möjligt på daglig basis. Detta utförs oftast ihop med kunden.

Skapa ett tydligt budskap att personalen förväntas stoppa processen när fel uppstår och kalla på support för att hitta rotorsak med 5 varför metodik upprätta avgränsning mm (Syftet är att kontinuerligt optimera processen så att kvaliten byggs in i processen).

Skapa en kultur där alla jobbar och lär ut utifrån det standardiserade arbetssättet, och all personal känner  befogenhet att kunna lyfta fram ideer till effektivare arbetssätt (Syftet med standardiserade arbetssätt och arbetsinstruktioner (FU, ständigt återkommande arbetsmoment, t.ex monteringsinstruktioner, kalibreringar ) är att kunna säkra processen )

· Inför ordning och reda för att kunna identifiera problem

· Följ upp verksamheten och visualisera resultaten så nära produktionen som möjligt

· Skapa en röd tråd i visualiseringen så att det går att scoopa ner eventuella problem så nära rototorsak som möjligt för att ge en bra definition av problemet för efterföljande analys

Tillför endast nyteknik som är noggrant avtestat för att fungera optimalt i företagets produktionsprocesser.

Vid test, implementera tekniken på ett mindre avgränsat område och testa av noggrant innan tekniken införs på bred front i företagets processer.

Utveckla den egna personalen som besitter ledaregenskaper till framtida ledare i företaget

Vid rekrytering externt så värdera kunskaper om leanproduktion tungt i urval kriterierna

Om ledare rekryteras externt så bör utbildning i leanfilosofierna och produktionssystemet vara en stor del i introduktionen i företaget.

Sträva efter att öppnå en metodisk kompetensutveckling utifrån företagets behov av kompetens inom: Standardiserade arbetssätt, leanfilosofierna, teknik, specialverktyg.

 

Skapa relationer med era leverantörer och utmana dom i tydliga förväntade mål, men hjälp dom hur dom skall nå målen i praktiken för att skapa en vinstgivande långsiktig relation för båda parter.

· För att kunna ta rätt beslut och verkligen förstå vad som händer eller har inträffat så behöver man gå till källan och se med egna ögon, därför är det viktigt att skapa en förväntning i företaget där ledare förväntas ta fram informationen själva.

· Skapa mötesstruktur i företaget som möjliggör för ledare att frilägga tid i verksamheten.

· Schemalägg en halvdag för ledarkoren att metodiskt utvärdera verksamhet så att den sker utifrån de standardiserade arbetsätten, förslagsvis så har man olika teman varje vecka . T. ex säkerhet, kvalitetskontroller osv.

Skapa en bild över vilka alternativa lösningar som finns och analysera fram fördelar och nackdelar mellan alternativen.

Redovisa beslutsunderlag på ett papper (A3) ”one pager” där de olika valen beskrivs med nackdelar och fördelar.

Skapa mötesstruktur med rätt sammansättning för snabbt beslut utifrån framtaget beslutsunderlag. Implementera beslutad lösning snabbt för att uppnå önskat resultat så snabbt som möjligt.

 

Frågeställning vid uppkommna fel :”Har man följt det standardiserade arbetssättet trotts att felet inträffade?”

Om svaret är nej , så måste användandet av det standardiserade arbetsättet säkerställas och om möjligt utveckla arbetssättet med en felsäker lösning (Poka-Yoke)

Om svaret är Ja, så måste arbetssättet utvecklas så att det säkrar upp processen så att följande inte kan inträffa igen och om möjligt utveckla arbetssättet med en felsäker lösning (Poka-Yoke). Därefter utbildas berörda i det förändrade arbetssättet.

Vid frågor kontakta

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Varför införa LEAN-management filosofier

 

Med managmentfilosofier kan verksamheten styras och utvecklas utifrån samma principer oavsett i vilken position i företaget som man befinner sig i.

Då filosofierna är väl förankrade hos ledare och personal skapas det förutsättningar för att filosofierna tillämpas i det dagliga arbetet.

Management filosofier

Text Box: LEAN-production