Just in time

JIT bygger på följande filosofi: Inget skall tillverkas förrän det efterfrågas och tillgodoser kundens behov.  För att förhindra lager av material och färdiga produkter. Förutsättningar i form av andra filosofier måste finnas på plats om JIT skall fungera, då det annars finns för stora risker för förseningar p.g.a förluster i produktionsflödet.

Logistikstyrning utifrån LEAN-principer

 

Logistik styrning utifrån LEAN-principer är en stor byggsten i utvecklingsprogrammet inom LEAN-production, förutom att tillgodose personalens behov av kunskap i logistikstyrning utifrån LEAN-principerna, skapas de förutsättningar upp som krävs för att kunna praktisera LEAN-principerna i logistikstyrning i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet applicera LEAN- och TPM-principer utifrån företagets behov för att möjliggöra för företaget att bli helt kundorderstyrt (Just In Time). Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot att bli ett LEAN-företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför införa Just In Time

 

Just In Time principen inom LEAN-production är verktyget för hålla nere lagerkostnader och ledtider till väldigt låga nivåer. Detta uppnås genom att företaget blir kundorderstyrt, vilket innebär att inget tillverkas innan kunden lagt sin beställning.

 

Visual control

Vikten av att visualisera.

 

Poka-Yoke

Bygger på att förhindra att misstag leder till fel genom att bygga in kvalitets kontrolls-lösningar.

 

TPM

Syftet med TPM är att all personal deltar i driftsäkerhetsarbetet för att skapa störningsfria processer.

 

Kanban

Syftet med kanban är följande: köp en – beställ en tillverka en.

Detta kan styras av datasystem eller manuellt via kanbankort

Workforce optimization

Bygger på att genom flexibla medarbetare med bred kunskap optimera behovet av antalet människor i förhållande till vad man skall producera. Målet är att producera produkterna med så få människor som möjligt utan att tappa kapacitet eller kvalitet.

 

Jidoka

Bygga in mänsklig intelligens i utrustningarna för att automatiskt kontrollera kvalite och stanna vid fel och påkalla hjälp.

 

Flexibla medarbetare

Utbilda medarbetare till att klara flera uppgifter.

 

SMED

Syftet med SMED är att skapa ett standardiserat arbetssätt och förutsättningar till en så effektiv omställning mellan två batcher som möjligt .

Förutsättningar för Just In Time

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingssteget logistikstyrning i utvecklingsprogrammet inom LEAN-production bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika LEAN-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial  sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom LEAN-production är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Inom logistikstyrning så har H.T. Industrial valt att inte utveckla egna lösningar då våra kunders behov av lösningar spänner över ett så brett område, H.T. Industrial har istället valt att knyta till sig företag som är specialister på att ta fram och anpassa logistiksyrningslösningar utifrån kundensbehov för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Värdeflödesanalys

 

Teori i värdeflödesanalys utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utförs värdeflödesanalys mot aktuellt flöde och arbetssätt och lösningar för att utföra värdeflödesanalys i företaget på bästa sätt tas fram i workshopen.

Utvärdera värdeflödesanalys och placera ut förbättringsmetoder, LEAN-och TPM-principer

 

Teori i hur förbättringsmetoder, LEAN-och TPM-principer placeras ut i en värdeflödesanalys utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas värdeflödesanalysen mot aktuellt flöde och behovet av förbättringsmetoder och principer för att kunna införa Just In Time placeras ut i värdeflödeskartan under workshopen.

 

Skapa ordning & reda genom att föra in 5S på bredfront

 

Teori i 5S utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter införs 5S mot ett pilotområde i workshopen, som därefter sprids på bred front i företaget.

Utvärdera behovet av standardisering och standardisera

 

Teori i standardiserad process utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas mallar och metoder utifrån företagets behov i workshopen. Standardiseringen utförs mot ett pilotområde i workshopen, som därefter sprids på bred front i företaget.

Ombalansering för att införa ”One piece flow” flöden

 

Teori i ”One piece flow” utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas värdeflödesanalysen och verksamheten var ”One piece flow” är möjligt att applicera med önskat resultat. Företaget balanserar om de flöden som identifierats som önskvärda att balansera om.

Produktionsutjämning

 

Teori i ”Heijunka” produktionsutjämning utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter vidtas de åtgärder som krävs för att utjämna belastningen på människor, utrustning och system i flödet.

Just In Time

 

När förutsättningarna för att införa Just In Time är applicerat mot flödet och uppföljning påvisar en stabil och effektiv produktionsprocess, så kan Logistik avdelningen i företaget införa ett kundorderstyrt flöde utifrån Just In Time principen.

Just in time

Text Box: LEAN-production

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingssteget Just in time ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 15-25 dagar fördelat under 6-12 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.