LEAN-Maintenance

Text Box: Underhållsutveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i LEAN-Maintenance ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Värdeflödesanalysen på underhållet utförs under 4-5 dagar och omfattningen på resten av utvecklingsprogrammet är helt avvägt på antal och typ av pilotområde.

H.T Industrials LEAN-Maintenance

LEAN-Maintenance

Ett LEAN-Maintenance strävar hela tiden att optimera underhållet utan att ge avkall på kapacitet eller livslängd på utrustning och anläggning, genom att eliminera alternativt reducera slöserier i underhålls-och förråds-processerna.

Slöserier i ett LEAN-Maintenance

· Transporter  (t.ex: dokumentation placerad långt ifrån utrustning)

· Väntan (T.ex: inställelsetid )

· Överproduktion (t. ex utföra renoveringar i förtid)

· Fel (t.ex felaktigt utförda åtgärder)

· Lagerhållning (t. ex reservdelshållning)

· Förflyttningar (t. ex arbetsplatsens utformning)

· Överarbete (t. ex utföra åtgärder som överstiger behovet)

Utbildning av underhållsledning

 

Underhålls ledning utbildas i LEAN-Maintenance och viktiga ledarskaps filosofier/principer i ett LEAN-företag.

Värdeflödesanalys på underhålls och förrådsprocesserna.

 

Värdeflödesanalys utförs på underhålls och förrådsprocesserna utifrån kundens syn för att identifiera förbättringspotential i form av slöserier.

Utse pilotområde utifrån värdeflödesanalysen

 

Värdeflödesanalysen utvärderas och pilotområden placeras ut i kartan för att avgränsa utvecklingsprogrammet.

Eliminera alternativt reducera slöseri i utsedda pilotområden

 

Kartlagda slöserier elimineras alternativt reduceras genom att t.ex utföra analyser på lagerförda reservdelar, resursnyttjande, ta fram bättre förutsättningar, utveckla nya arbetssätt och metoder eller förbättra befintliga.

Standardisera förändringar framtagna för att eliminera alternativt reducera slöserier i utsedda pilotområden

 

Nya arbetssätt, lösningar eller förändring av befintliga arbetssätt standardiseras för att eliminera/reducera identifierade slöserier.

Utvecklingsprogram i LEAN-Maintenance genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i LEAN-Maintenance tillgodoser personalens behov av kunskap inom LEAN-principerna och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera LEAN-principerna i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill optimera underhållet i en underhållsintensiv bransch eller företag som redan har startat resan mot att bli ett LEAN-företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför införa LEAN-Maintenance

 

Att bedriva underhållet med samma resultat, men med betydligt mindre medel, genom att applicera arbetssätt, principer och metoder som hela tiden eliminerar alternativt reducerar all form av onödiga slöserier i hur underhållet bedrivs. Ett företag som utvecklat underhållet till ett LEAN-Maintenance får i regel följande egenskaper:

· Kraftigt minskad lagerhållning av reservdelar

· Hög nyttjandegrad av mantid

· Hög leveransprecision på utförda aktiviteter

· Mycket kort inställelsetid

· Värdeskapande (Endast för företaget värdeskapande aktiviteter utförs)

· Hög moral och delaktighet hos personal

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av LEAN-Maintenance

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att LEAN-Maintenance intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är ett optimerat underhåll på utsedda pilotområden och nyvunnen kunskap hos ledning och personal i hur man kan sprida optimeringen vidare till andra områden inom underhåll.

Utbilda berörd personal i framtagna förändringar

 

Berörd personal utbildas i förändrade arbetssätt, nya arbetssätt och metoder.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet inom LEAN-Maintenance bygger på workshops där underhållets verksamhet kartläggs genom värdeflödesanalys och därefter placeras pilotområden ut i värdeflödeskartan för optimering. Optimeringen bygger på att eliminera alternativt reducera kartlagda slöserier genom att applicera olika analysmetoder och införa nya arbetssätt eller förändringar i befintliga.

 

Vid behov av nya arbetssätt eller förändrade arbetssätt, visar H.T. Industrial sin syn på teorin och hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att varje pilotområde optimerats så utbildas berörd personal i nyutvecklade arbetssätt och eventuella förändringar i befintliga  av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se