Standardiserad process

 

Syftet med att standardisera sina arbetssätt är att stödja människorna i företaget att utföra det man gör på ett korrekt, säkert och effektivt sätt. Målet är att få bort alla variationer och skapa grunden till ständig förbättring av ännu säkrare och effektivare metoder.

Standardiserad process

 

Det viktigaste steget i alla H.T. Industrials utvecklingsprogram är att standardisera kundens befintliga och efter utvecklingsprogrammet nya arbetssätt för att koppla ihop arbetssättens behov av information mellan varandra, lägga grunden för ständig förbättring av arbetssätt och stödja individen i att utföra arbetssätten på ett korrekt, säkert och effektivt sätt.

 

H.T. Industrials modell av att processkartlägga och standardisera på en nivå som stödjer individen passar även företag inom industrin och tjänsteföretag som vill processkartlägga sin verksamhet

Varför standardisera processer

 

En standardiserad process är en förutsättning för att kunna förbättra verksamheten annars kommer uppnådd förbättring enbart bli en utav variationerna i hur man utför aktiviteten och där med sällan tillämpas. Om man vill förbättra sin verksamhet så är det att standardisera sitt nuläge som är det första steget. Att man inte standardiserar för att stödja individen isamband med verksamhetsutveckling är den vanligaste orsaken till att ett företag inte lyckas att vidmakt hålla resultatet övertiden.

 

Standardiserad process lägger också grunden för att kunna bli en lärande organisation, då en stor del av det som måste läras ut är utifrån det standariserade arbetssättet.

 

Ett företag som standardiserat arbetssätt på en detaljeringsnivå som stödjer utföraren uppnås även följande indirekta resultat

· Högre kvalitet

· Lägre kostnad

· Högre effektivitet

· Effektivare kommunikation

· Respekt för människorna i företaget

· Vidmaktmåller uppnådda resultat av verksamhetsutveckling över tiden

· Möjlighet att förbättra befintliga processer

· Enklare med fortsatt versamhetsutveckling för att ta nästa steg

· Stöd i ledarskapet

 

Vad innehåller ett standardiserat  arbetssätt

Tillvägagångsätt

 

Att standardisera befintliga arbetssätt bygger på workshops för att kartlägga arbetssätten och hitta de bästa lösningarna. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar, vid de fall som H.T. Industrial har redan framtagna arbetssätt och lösningar visas även dessa upp för workshopsdeltagarna. Därefter kartläggs varje process och optimala lösningar tas fram utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar är standardiserade utifrån företagetsbehov utbildas varje arbetssätt och lösning mot berörd personal av de som deltagt i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

 

Varför anlita H.T. Industrial vid kartläggning och standardisering av befintliga processer

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att kartlägga, standardisera och få personalen att börja arbeta utifrån de standardiserade arbetssätten. Men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att det standardiserade arbetssättet stödjer individen att utföra arbetssätten på ett korrekt, säkert och effektivt sätt.

 

Slutprodukten efter standardiseringen  är en kartlagd och standardiserad verksamhet ofta med en viss utveckling framtaget utifrån företagets förutsättningar och behov.

Processinstruktioner

Verktyg & mallar

Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

Process översikt över ledarskap & ledning, produktionsteam och stödfunktioner

Processkartläggning

 

Identifierar befintliga arbetssätt som därefter kartläggs.

 

Anpassning av befintliga processer

 

Befintliga processer anpassas för att möta upp de nyutvecklade processernas och företagets behov.

 

Utvärdera behov av lösningar

 

Behovet av verktyg & mallar i befintliga och nyutvecklade arbetssätt utvärderas.

Utveckling av nya processer

 

Nya arbetssätt tas fram utifrån utvecklingsprogrammet och företagets behov..

 

Identifiera bästa lösning

 

Den bästa lösningen av verktyg och mallar identifieras utifrån H.T. Industrials verktyg & mallar, företagets egna verktyg & mallar, vad som går att köpa eller konkreta ideer.

 

Alla lösningar som H.T. Industrial tillhandahåller får användas av kunden helt utan kostnad.

Standardisera arbetssätt och lösningar

 

Processflöden ritas upp till samtliga arbetssätt som därefter länkas samman där efter skrivs en processinstruktion till varje processflöde och identifierade lösningar av verktyg & mallar anpassas för att stödja processerna. Därefter skapas handhavande instruktioner till varje lösning.

 

Boka in ett inledande möte

 

Om H.T. Industrials modell att processkartlägga och standardisera verksamheten  ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er. På mötet kommer jag att kunna visa ännu mera konkreta exempel på hur det standardiserade arbetssättet kan se ut hos er och vad som är framgångsfaktorer och fallgropar när det gäller att  få personalen att arbeta utifrån ett standardiserat arbetssätt , mötet brukar ta ca 2-3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 5-12 dagar/organisation fördelat under 3-6 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.

Ihoplänkade processflöden

Utbilda berörd personal

 

Berörd personal utbildas i dom framtagna arbetssätten.

 

Ansvarig för verksamhetsutveckling

Tommy Östholm 076-1462902

tommy@htindustrial.se

Tommy Östholm

Processkartläggning

Text Box: LEAN-production och TPM