Text Box: Öppen utbildning

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

LEAN/TPM utbildning

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som LEAN och TPM-filosofierna har på företaget, samt kunskap i tillvägagångssätt vid ett införande.

 

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer och ledare

 

Kurslängd

Utbildningen är på 2 dagar och hålls i Skövde

Innehåll i LEAN fördjupad utbildning

 

Bakgrund till LEAN och TPM

Genomgång om historien bakom LEAN filosofin.

 

Förhållandet mellan LEAN och TPM

Genomgång av förhållandet mellan LEAN och TPM lyfts fram.

 

Effekter utifrån ett införande av LEAN/TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när LEAN/TPM-filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

5 fokuserade områden

Genomgång hur ett LEAN företag arbetar med sina fokuserade områden

· Fokus på kund

· Fokus på arbetssätt

· Fokus på slöserier

· Fokus på ledarskap

· Fokus på ständiga förbättringar (Kaizen)

 

Fokuserade mål i ett LEAN företag

Genomgång över ett LEAN företags syn på sina ständigt högt ställda mål på:

· Kvalitet

· Kostnader

· Ledtider

· Kapacitet

· Säkerhet

· Moral

 

LEAN-verktyg/metoder

Genomgång av LEAN verktyg/metoder:

· 5S

· SMED

· Andon

· Poka-Yoke

· Kanban

· Jidoka

· Heijunka (Utjämnad produktion)

· 5-why (Rotorsaks analys)

· Gemba walk (Synligt ledarskap)

· Enkelflöden med pull-princip

 

 

16-förluster och OEE

Förlustmodell och nyckeltal i TPM arbetet gås igenom teoretiskt och beräkningar genomförs praktiskt.

 

Uppdelning av förluster mellan produktion och dess stödfunktioner (T. ex. underhåll, produktionsteknik och kvalite)

Genomgång över hur man kan fördela ansvar över förlustmatrisen i organisationen

 

Införande av TPM enligt 12 stegs trappa

Genomgång av varje steg i 12-stegstrappan för införande av TPM som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att skapa trygga medarbetare med hög moral i effektiva målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom LEAN/TPM

 

Förbättra värdeflödet

Genomgång i införande av LEAN principer i värdeflödet utifrån kundens syn.

 

Värdeflödesanalys

Genomgång av hur man bygger upp en värdeflödesanalys och tar fram mätdata

 

Eliminering av slöseri i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att eliminera slöseri

 

Skapa ordning och reda i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att skapa upp ordning & reda

 

Korta ner omställningstider i värdeflödet för att möjliggöra mindre batcher

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete i värdeflödet utifrån att korta ner omställningstiden

 

Kvalitetssäkra värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller LEAN-metoder i värdeflödet utifrån att kvalitetssäkra värdeflödet

 

Optimal logisk styrning i värdeflödet—>Just in Time

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller LEAN-metoder i värdeflödet utifrån att optimera det logistiska flödet både utifrån ett optimalt resursnyttjande och minimal lagerhållning

 

TPM-principer i värdeflödet

Genomgång av hur och när man placerar ut förbättringsarbete eller TPM-metoder i värdeflödet utifrån att höja kapacitet och säkra driftsäkerhet i värdeflödet

 

Utjämna produktionen (Heijunka) i värdeflödet

Genomgång av hur och när man jämnar ut produktionen i värdeflödet.

 

Säkerställ kommunikation i värdeflödet

Genomgång av hur och när man säkrar komunikationen i värdeflödet.

 

Standardisera arbetssätt i värdeflödet

Genomgång av hur och när man standardiserar arbetssätten i värdeflödet för att ta bort variation i utförande och skapa grunden för ständigförbättring av arbetssätten i värdeflödet.

 

Lärande organisation

Genomgång av hur och varför man sprider sina kunskaper vidare till andra medarbetare eller underleverantörer och på så sätt blir en lärande organisation.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt i vad LEAN och TPM innefattar och dess effekt på företaget när filosofierna är intergrerade i som en naturlig del i det vardagliga arbetet, samt den kunskap som krävs för att föra in LEAN principerna i värdeflödet på ett systematiskt sätt och lägga grunden till en lärande organisation som ständigt infriar företagets högt ställda mål.

Pris

8 800 kr/deltagare, kursdokumentation, lunch och kaffe ingår i kursavgiften.

Lean production tempelText Box: Filosofier/principer