Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Optimerad teknikorganisation utifrån 5S

Text Box: Teknikorganisationens utveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om optimerad teknikorganisation utifrån 5S ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 7-9 dagar under en 3 månaders period.

Optimering av teknikorganisationen utifrån 5S

Syftet är att optimera teknikorganisationen utifrån ordning och reda och ett standardiserat arbetssätt .

En teknikorganisation som optimerats utifrån 5S, har ordning på produktionsverktyg, slitdelar, dokumentation struktur på rutiner. Arbetssätten är framtagna utifrån kundens behov och vad som krävs för att bibehålla och förbättra skapad ordning och reda.

Utvecklingsprogram i optimering av teknikorganisationen utifrån 5S

 

Utvecklingsprogrammet i 5S är en utav byggstenarna i utvecklingsprogrammet i TPM-Teknik, men kan lika gärna tillämpas som ett eget utvecklingsprogram. Modellen tillgodoser personalens behov av kunskap inom produktionsteknik och kvalitetsteknik, 5S och att arbeta utifrån ett standardiserat arbetssätt. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot en optimerad teknikorganisation, då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför optimera teknikorganisationen utifrån 5S

 

Ordning & reda ger förutsättningar till att stödja produktionsprocessen. Det standardiserade arbetssättet skapar förutsättningar till ett likriktat utförande.

 

En optimerad teknikorganisation ger även följande effekter:

 

· Teknikorganisationens utförande kan detaljstyras utifrån kundens behov av underhåll

 

· Plattform för ständig förbättring av arbetssätt

 

· Ökad trivsel hos personalen

 

· Teknikorganisationen blir ett föredömme mot produktion i ordning & reda

Varför anlita H.T. Industrial vid optimering av teknikorganisationen utifrån 5S

 

Vi har själva gjort resan och vet hur svårt det kan vara att övertyga teknikpersonalen i vikten av att införa 5S på avdelningen och svårigheten i att lyckas med en standardisering som används i det vardagliga arbetet, men vi vet av erfarenhet att H.T Industrials modell snabbt kommer att engagera teknikpersonalen i 5S arbetet eftersom modellen kommer underlätta deras vardagliga arbete och vår modell av standardisering är väl beprövad och fungerar som stöd i det vardagliga arbetet då upplägget bygger på att stödja individen.

 

För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är en optimerad teknikorganisation utifrån 5S och nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt en standardiserad teknikorganisation framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet i att optimera teknikorganisationen utifrån 5S bygger på workshops för att hitta behovet av produktionsteknik och kvalitetsteknik utifrån kundens syn och befintliga teknikprocesser. När processerna och behovet av teknik är identifierat så utvärderas behovet av ordning & reda för varje teknikprocess där teori varvas med praktisk handling för att skapa ordning & reda utifrån 5S. När stegen sortera, systematisera och städa är avklarade standardiseras alla teknikprocesser till att skapa ett teknikorganisation som infriar kundens behov av teknik och säkerställer att ordning & reda bibehålls och förbättras. Uppnådda resultat av ordning & reda och tillämpningen av det standardiserade arbetssättet säkras genom återkommande revideringar och konfirmation av arbetssätten.

 

Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter så visar H.T. Industrial upp sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att praktiskt införa 5S i den egna verksamheten.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i en optimerad teknikorganisation utifrån 5S är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial

 

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Systematisera (5S)

 

Det som valdes att spara i steget ”Sortera” systematiseras och märks upp.

Städa (5S)

 

Ytorna städas tills förväntat resultat uppnås.

Identifiera kundens behov och krav på produktionsteknik/kvalitetsteknik

 

Kunderna som oftast består av produktionschefen intervjuas i vad som är deras krav och vad dom har för behov av teknikorganisationen, resultatet tas med som underlag när arbetssätten skall standardiseras.

Kartläggning av behov av förutsättningar

 

Som första steg kartläggs behovet av förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt produktionstekniskt och kvalitetstekniskt arbete. Identifierade förutsättningar omvandlas till konkreta 5S åtgärder som utförs i samband med det praktiska införandet av 5S.

Sortera (5S)

 

Slitdelar, material, produktionsverktyg, dokumentation och data i eventuella system sorteras utifrån behålla eller kassera.

Standardisera (5S)

 

Teknikprocesserna  i produktionsteknik t.ex (Arbetsplatsutformning, mantidsunderlag, produktionsteknisktupplägg (slitdelar, produktionsverktyg, dokumentation, rutiner)), och teknikprocesserna i kvalitetsteknik t.ex (Hantera kundanmärkningar, hantera interna anmärkningar, hantera kassationer/justeringar, kvalitetsteknisktupplägg (mätverktyg, mätrutiner, kalibrering, dokumentation)) standardiseras på en nivå som möter upp behovet i att ordning & reda säkerställs i det vardagliga arbetet och att teknikarbetet bedrivs utifrån produktionens och företagets krav och behov.

Se till (5S)

 

Uppnådda resultat av ordning & reda samt tillämpningen av de standardiserade arbetssätten säkras upp genom framtagning av arbetssätt för ledarskapet som ansvarar för 5S revidering av ordning & reda och konfirmation av teknikprocesserna.