Text Box: Företagsanpassad utbildning

5S introduktion

Syfte

Syftet är att väcka intresse och öka förståelsen för att få ordning och reda runt utrustningen med hjälp av ett långsiktigt och fungerande 5S arbete samt vilka förluster som påverkas.

 

Målgrupp

Företagets operatörer/montörer, stödfunktioner och dess ledare

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag och varvas med teori och praktik

Innehåll i introduktion 5S

 

 

Varför 5S

 

För att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete måste medarbetarna se problemen och förstå orsakerna till förluster och slöseri. Ett effektivt sätt att upptäcka problemen och åtgärda dem är att bestämma sig för en standard för hur man vill att allt ska fungera på arbetsplatsen. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang, effektivitet samt upprätthålla ordning och reda.

 

Ansvar

 

Operatörens/montörens roll och ansvar

Ledarens roll och ansvar

 

Tillvägagångsätt

 

Vi går igenom hur man för in 5S metodiken samt teorin i varje steg i 5S för att deltagarna skall förstå vad 5S är och hur det kan tillämpas samt hur varje steg bör revideras.

 

· Sortera-Avlägsna onödigt material

· Systematisera-Märka material och platser där saker ska vara placerade.

· Städa-Rengöra arbetsplatsen och utrustningen.

· Se till–Ordning och reda bibehålls

· Standardisera-Skapa regler och rutiner för att upprätthålla ordningen.

 

Praktisk tillämpning

 

Deltagarna kommer att få utföra en praktisk övning i steg 1 (sortera) på sin arbetsplats, efter övningen så redovisas övningen gruppvis.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i tillämpning av 5S.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

5S fördjupad utbildning

Syfte

Att skapa kunskap och förutsättningar för att utvalda 5S ansvariga kan efter genomförd utbildning börja/fortsätta att införa 5S i företaget.

 

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, ledare, utvalda 5S ansvariga.

 

Längd

Utbildningen är på 5 dagar och varvas med teori och praktik

Innehåll i 5S fördjupad utbildning

 

Varför 5S

 

För att nå ett framgångsrikt förbättringsarbete måste medarbetarna se problemen och förstå orsakerna till förluster och slöseri. Ett effektivt sätt att upptäcka problemen och åtgärda dem är att bestämma sig för en standard för hur man vill att allt ska fungera på arbetsplatsen. 5S är ett metodiskt och effektivt sätt att skapa engagemang, effektivitet samt upprätthålla ordning och reda.

 

Ansvar

 

Operatörens/montörens roll och ansvar

Ledarens roll och ansvar

 

Tillvägagångsätt

 

Upplägget bygger på att dom 5 utbildningsdagarna görs i pilotområde hos kunden och planeras in över en  2-3 månaders period där första tillfället bygger på teorin bakom 5S och steget sortera därefter genomförs praktisk tillämpning av sortering. De efterföljande utbildningsdagarna börjar med revidering av föregående steg , teori och praktisk tillämpning i aktuellt steg.

 

När metodiken lämpar sig i det vardagliga  förbättringsarbetet

Går igenom när 5S-metodiken bör användas i förbättringsarbetet.

 

Revidering

 

Revideringen utförs av H.T Industrial ihop med ansvarig ledare i steg 1-3 för att sedan i steg 4 öva i revidering så att 5S ansvariga kan ta över. I steg 4 erhåller deltagarna elektroniska dokument för revidering.

 

 

Standardiserat arbetssätt

 

H.T Industrial har standardiserat arbetssätt på hur man inför 5S, detta är en del av teoriupplägget i utbildningen och den kommer att anpassas efter erat företag beroende på vad ni har för uppföljning, visualisering och standardisering , efter utförd utbildning så får deltagarna det standardiserade arbetssättet som ligger till grund till förbättringsarbetet och fortsatt införande av 5S.

Det standardiserade arbetssättet innehåller:

· Processflöde

· Processinstruktioner

· Vertyg/mallar (Uppföljningsmall, revideringsmall)

· Handhavandeinstruktioner verktyg/mallar

 

 

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap genom teoretisk och praktisk tillämpning i 5S metodiken.

· Kunskap i när 5S metodiken bör användas i det vardagliga förbättringsarbetet

· Pilotområdet har klarat alla stegen i 5S

· Deltagarna är redo att föra vidare kunskapen till nya utrustningar och sina medarbetare m.h.a det standardiserade arbetssätet

 

Kostnaden för utbildningen kan vara återbetalad redan under utbildningstiden , där 5S arbetet i pilotområdet bidrar till bättre utrustningseffektivitet.                                                             

utbildning

Pris

60 000 kr/utbildningstillfälle (5 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation och standardiserat arbetssätt

ingår i kursavgiften.

Se även

 

Optimerat underhåll utifrån 5S

Syftet är att optimera underhållet utifrån ordning och reda och ett standardiserat arbetssätt . Ett underhåll som optimerats utifrån 5S, har ordning på verkstad, underhållssystem, verktyg, dokumentation och reservdelar. Arbetssätten är framtagna utifrån kundens behov och vad som krävs för att bibehålla och förbättra skapad ordning och reda.

Text Box: Förbättringsarbete
Text Box: Förbättringsarbete