Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion TPM

Syfte

Att få insikt och förståelse av den effekt som ett fullt intergrerat TPM och dess byggstenar har på företaget, samt förstå tillvägagångssätt vid ett införande av TPM. Introduktions utbildningen lämpar sig både som beslutstöd för ledningsgrupper inför en TPM-satsning som information till berörda grupper under ett införande.

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, underhållschefer, underhållspersonal och produktionspersonal samt personal från andra stödfunktioner t. ex produktionsteknik

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion TPM

 

Bakgrund till TPM

Genomgång om historien bakom TPM filosofin.

 

Förhållandet mellan TPM och andra industri filosofier

Genomgång av förhålandet mellan TPM, LEAN (Just in Time) och TQM (Total Quality Managment) lyfts fram.

 

Effekter utifrån ett införande av TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när TPM filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

16-förluster och OEE

Förlustmodell och nyckeltal i TPM arbetet gås igenom teoretiskt och beräkningar genomförs praktiskt.

 

Uppdelning av förluster mellan produktion och dess stödfunktioner (T. ex. underhåll, produktionsteknik och kvalite)

Genomgång över hur man kan fördela ansvar över förlustmatrisen i organisationen

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av kapacitet och balans.

 

Införande av TPM enligt 12 stegs trappa

Genomgång av varje steg i 12-stegstrappan för införande av TPM som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd intoduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad TPM innefattar och dess effekt på företaget när TPM-filosofierna är intergrerade i som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

TPM fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap av den effekt som ett fullt intergrerat TPM och dess byggstenar har på företaget, samt få kunskap i tillvägagångssätt vid ett införande av TPM. Den fördjupade utbildningen lämpar sig både till att utbilda framtida TPM kordinatorer eller ledare och medarbetare för produktion, teknik/ underhåll som förväntas bedriva verksamheten enligt TPM filosofierna

Målgrupp

LEAN/TPM-kordinatorer, produktionschefer, underhållschefer, underhållspersonal och produktionspersonal samt personal från andra stödfunktioner t. ex produktionsteknik

Längd

Utbildningen är på 5 dagar

Innehåll i TPM fördjupad utbildning

 

Bakgrund till TPM

Genomgång om historien bakom TPM filosofin.

 

Förhållandet mellan TPM och andra industri filosofier

Genomgång av förhålandet mellan TPM, LEAN (Just in Time) och TQM (Total Quality Managment) lyfts fram och exempel varför ett lyckat LEAN arbete oftast är beroende av ett väl utvecklat TPM-arbete redovisas genom simulering.

 

Effekter utifrån ett införande av TPM

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå när TPM filosofin blivit väl intergrerad i det vardagliga arbetet

 

16-förluster och OEE

Förlustmodell och nyckeltal i TPM arbetet gås igenom teoretiskt och beräkningar genomförs praktiskt.

 

Uppdelning av förluster mellan produktion och dess stödfunktioner (T. ex. underhåll, produktionsteknik och kvalite)

Genomgång över hur man kan fördela ansvar över förlustmatrisen i organisationen

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av kapacitet och balans.

 

Införande av TPM enligt 12 stegs trappa

Genomgång av varje steg i 12-stegstrappan för införande av TPM som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

 

De första 6 stegen

De först stegen vid ett införade av TPM gås igenom, vad är framgångsfaktorer och fallgropar

 

Steg 7 effektivitet

TPM filosofins nycklar till ökad effektitet på utrustning och att mer effektivt ta tillvara medarbetarnas kreaktivitet

 

· 7.1 Ständiga förbättringar

· 7.2 Operatörsunderhåll

· 7.3 Specialistunderhåll

· 7.4 Kompetensutveckling

 

Steg 8 Nyanskaffning

TPM-filosofin i att snabbt uppnå uppsatta mål vid varje nyanskaffning.

 

Steg 9 Kvalitetsunderhåll

TPM-filosofin i att likställa en störningsfri utrustning med en utrustning som alltid producerar felfria produkter samt hur får man underhålls organisationen delaktig i produktionen ständiga strävan mot en produktionsprocess fri från kassaktion och justering.

 

Steg 10 TPM administration

TPM-filosofin i att skapa en effektiv administration enligt framtagen 7-stegstrappa

 

Steg 11 Säkerhet, hälsa och miljö

TPM-filosofin i att säkerställa säkerhet, hälsa och miljö gås igenom genom att visa upp konkreta lösningar i att följa upp, konfirmera samt vilka TPM-filosofier som får en indirekt positiv effekt i arbetet runt säkerhet, hälsa och miljö.

 

Steg 12 TPM-pris och nya mål

Vikten av att se TPM som ett arbetsätt och inte ett projekt samt spridning av TPM filosofierna mot andra delar i företaget och mot underleverantörer.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i vad TPM innefattar och dess effekt på företaget efter att TPM filosofierna intergrerats som en naturlig del i det vardagliga arbetet. Deltagarna har också fått kunskap i tillvägagångssätt vid införande enligt 12-stegsmodellen av TPM för att gå på framgångsfaktorer och undvika fallgropar.

Pris

60 000 kr/utbildningstillfälle (5 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Filosofier/principer
Översikt TPMÖversikt TPMText Box: Filosofier/principer