Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion kvalitetssäkring

Syfte

Att få insikt och förståelse i olika lösningar i att säkerställa kvaliten. Introduktions utbildningen lämpar sig både som beslutstöd för ledningsgrupper inför ett införande av LEAN alternativt som information till berörda grupper under ett införande.

 

Målgrupp

Produktionschefer, kvalitets chefer,  teknik/underhållschefer,  personal på kvalite, teknik/underhållspersonal och produktionspersonal

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i Introduktion kvalitetssäkring

 

Bakgrund till Jidoka och LEAN

Genomgång om historien bakom Just In Time och LEAN.

 

Förhållandet mellan LEAN och andra industri filosofier

Genomgång av förhållandet mellan Jidoka, LEAN , TPM (Total Productive Maintenance) lyfts fram.

 

Jidoka

Genomgång av hur man för in mänsklig intelligens i utrustning för att säkra kvalite och frilägga tid hos operatören

 

Poka-Yoke

Genomgång av säkra kvaliten med olika Poka-Yoke lösningar

 

Andon

Genomgång av hur man får operatören/montören att stanna processen vid uppkomsten av fel

 

Effekten av en kvalitetssäkrad produktionsprocess

Genomgång av vilka effekter en produktionsprocess med brister i kvalitetssäkring får för ett företag

 

Andra metoder att säkra kvaliten

Genomgång av ytterligare kvalitetssäkringsmetoder:

· 5S

· Kalibreringsrutiner på mätutrustning

· Duglighetsmätning, för att mäta spridning

· Rotorsaksanalys vid varje kvalitetsbrist

· 6-sigma analys

· Standardiserade arbetssätt och rutiner

· Kvalitetsråd

· Förstabits kontroll

· Förebyggande underhåll

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att utveckla flexibla medarbetare i målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom kvalitetssäkring.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad det finns för möjligheter i att kvalitetssäkra produktionsprocessen.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Kvalitetssäkring fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i olika lösningar till att säkerställa kvaliten i produktionsprocessen. utbildningen lämpar sig både som beslutstöd för ledningsgrupper inför ett införande av LEAN alternativt som information till berörda grupper under ett införande.

 

Målgrupp

Produktionschefer, kvalitets chefer,  teknik/underhållschefer,  personal på kvalite, teknik/underhållspersonal och produktionspersonal

Längd

Utbildningen är på 2 dagar

Innehåll i kvalitetssäkring fördjupad utbildning

 

Bakgrund till Jidoka och LEAN

Genomgång om historien bakom Just In Time och LEAN.

 

Förhållandet mellan LEAN och andra industri filosofier

Genomgång av förhållandet mellan Jidoka, LEAN , TPM (Total Productive Maintenance) lyfts fram.

 

Jidoka

Genomgång av hur man för in mänsklig intelligens i utrustning för att säkra kvalite och frilägga tid hos operatören

 

Poka-Yoke

Genomgång av säkra kvaliten med olika Poka-Yoke lösningar

 

Andon

Genomgång av hur man får operatören/montören att stanna processen vid uppkomsten av fel

 

Effekten av en kvalitetssäkrad produktionsprocess

Genomgång av vilka effekter en produktionsprocess med brister i kvalitetssäkring får för ett företag

 

Andra metoder att säkra kvaliten

Genomgång av ytterligare kvalitetssäkringsmetoder:

 

Skapa förutsättningar för bra kvalitet genom ordning & reda utifrån 5S

Genomgång av 5S utifrån ett kvalitetsperspektiv

 

Mäta utrustningen spridning genom duglighetsmätning

Genomgång av duglighetsmätning

 

Rotorsaksanalys vid varje kvalitetsbrist

Genomgång i hur man kan bygga in rotorsaksanalys vid varje kvalitetsbrist i det vardagliga arbetet

 

6-sigma analys för att hitta orsak till variation

Genomgång av 6-sigma upplägget utifrån en kvalitets perspektiv

 

Ta bort variation i tillämpning av arbetssätt och rutiner genom standardisering

Genomgång av hur man får bort variation i tillämpning av arbetssätt och rutiner genom standardisering, och på så sätt även skapar grunden för ständigförbättring av arbetssätt och rutiner.

 

Säkra kvaliten efter längre stillestånd eller ingrepp i utrustning genom i förstabits kontroll

Genomgång av rutin i att säkra kvaliten genom förstabits kontroll

 

Säkra kvaliten utifrån uppkomsten av slitage genom förebyggande underhåll

Genomgång av metoder i förebyggandeunderhåll som kan säkra kvaliten orsakad genom uppkomsten av slitage

 

Säkra upp mätutrustningens förmåga att mäta korrekt genom kalibreringsrutiner

Genomgång av vikten i en väl fungerande kalibreringsrutin som efterlevs för att säkra kvaliten

 

Skapa upp organisation till att jobba långsiktigt med att säkra kvaliten genom kvalitetsråd

Genomgång i vikten av att bygga in kvalitets forum i organisationen för ge förutsättning till en långsiktigsträvan mot 0 fel i produktionsprocessen

 

Medarbetare och teamarbete

Genomgång av vikten i att utveckla flexibla medarbetare i målstyrda team

 

Uppföljning och visualisering

Genomgång av visualiseringstekniker och förslag på upplägg när det gäller uppföljning av nyckeltal inom kvalitetssäkring

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått insikt i vad det finns för möjligheter i att kvalitetssäkra produktionsprocessen.

Pris                                                         

24 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Filosofier/principer
Text Box: Filosofier/principer