Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion optimering ledtid

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man går tillväga för att optimera ledtiden i flödet.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

Längd

Utbildningen är på 1/2 dag

Innehåll i Introduktion optimering ledtid

 

Bakgrund till vikten av så kort ledtid som möjligt

Genomgång om varför kort ledtid är en av de 5 viktigaste målen i ett LEAN-företag.

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå om ledtiderna kraftigt kan reduceras.

 

PDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid ett ledtidsprojekt enligt PDCA:

· Plan

· Do

· Check

· Act

 

Att ta fram en värdeflödesanalys

Genomgång i hur man tar fram en värdeflödesanalys och dess mätdata:

· Värdeökande tid

· Cykeltid

· TAK (OEE)

· Kvalitetsutbyte

· Takttid

· Ledtid

· Lagernivåer

 

Utvärdera värdeflödesanalys, och placera ut förbättringsarbetet för att nå önskad effekt.

Genomgång i hur man går tillväga vid olika mätvärden på följande mätdata för att optimera ledtiden på bästa sätt:

· Värdeökande tid

· Cykeltid

· TAK (OEE)

· Kvalitetsutbyte

· Takttid

· Ledtid

· Lagernivåer

 

Standardisera för att vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utförd förbättringsarbete.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och förståelse i hur man går tillväga vid optimering av ledtid.

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

6 000 kr/utbildningstillfälle (1/2 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Optimera ledtid fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man går tillväga för att optimera ledtiden i värdeflödet.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, teknik och underhållspersonal.

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i optimering ledtid fördjupad utbildning

 

Bakgrund till vikten av så kort ledtid som möjligt

Genomgång om varför kort ledtid är en av de 5 viktigaste målen i ett LEAN-företag.

 

Effekten av att bedriva arbetet utifrån ett standardiserat arbetssätt

Genomgång av vilka effekter kan man förvänta sig att uppnå om ledtiderna kraftigt kan reduceras.

 

PDCA (Standardized Do Check Act)

Genomgång av hur kaizenarbetet bedrivs vid ett ledtidsprojekt enligt PDCA:

· Plan

· Do

· Check

· Act

 

Att ta fram en värdeflödesanalys

Genomgång i hur man tar fram en värdeflödesanalys och dess mätdata:

· Värdeökande tid

· Cykeltid

· TAK (OEE)

· Kvalitetsutbyte

· Takttid

· Ledtid

· Lagernivåer

 

Utvärdera värdeflödesanalys, och placera ut förbättringsarbetet för att nå önskad effekt.

Genomgång i hur man går tillväga vid olika mätvärden på följande mätdata för att optimera ledtiden på bästa sätt:

 

Ledtid

Genomgång cykeltid och buffertars påverkan på ledtiden

 

Värdeökande tid/cykeltid

Genomgång i vilka slutsatser man tar om det är stor differens mellan den värdeökandetiden och cykeltiden, samt vilka förbättringsmetoder som kan appliceras för att minska differensen.

 

TAK (OEE)/lagernivåer

Genomgång i vilka slutsatser man tar om TAK värden är låga eller oregelbundna samtidigt som det finns stora buffertar för att kompensera för det låga alternativt oregelbundna TAK utfallet, samt vilka förbättringsmetoder som kan appliceras för att kunna minska alternativt ta bort buffert och öka/stabilisera TAK utfallet.

 

Kvalitetsutbyte/lagernivåer

Genomgång i vilka slutsatser man tar om kvalitetsutytet är lågt eller oregelbundet samtidigt som det finns stora buffertar för att kompensera för det låga alternativt oregelbundna kvalitetsutbytet, samt vilka förbättringsmetoder som kan appliceras för att kunna minska alternativt ta bort buffert och öka/stabilisera kvalitetsutbytet.

 

Takttid/cykeltid

Genomgång i hur man ser om flödet är överbelastat genom att utvärdera takttid och cykeltid, samt vilka förbättringsmetoder som kan appliceras för att balansera flödet jämt fritt från överbelastning.

 

Vidmakthålla uppnådda resultat efter förbättringsarbete

Genomgång av vad man behöver tänka på för vidmakthålla uppnådda resultat efter utfört förbättringsarbete.

 

Utbildningsresultat

Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i hur man går tillväga vid optimering av ledtid.

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (1 dag) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Text Box: Förbättringsarbete
Text Box: Förbättringsarbete