Text Box: Företagsanpassad utbildning

Introduktion underhållsutveckling

Syfte

Att få insikt och förståelse i hur man kan utveckla underhållet till att möta upp produktionens behov av driftsäkerhet och skötsel.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 1 dag

Innehåll i introduktion underhållsutveckling

 

Bakgrund

Genomgång av underhållets utveckling över tiden

 

Förhållande mellan dom olika utvecklingsstegen och dess effekter

Genomgång av vad är det som särskiljer varje steg i underhållsutveckling:

 

· Från akut till avhjälpande till förebyggande planerat

· Optimerat underhåll utifrån 5S

· Operatörsunderhåll

· Specialistunderhåll

· TPM

· LEAN-Maintenance

 

Följa upp och visualisera underhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess nyckeltal inom underhåll:

· MTBF

· MTTR

· MWT

· UEB

 

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Utbildningsresultat

Efter utförd introduktionsutbildning har deltagaren fått förståelse och insikt i förhållandet mellan dom olika stegen och dess effekter.

 

Vid frågor eller bokning kontakta

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Pris                                                         

12 000 kr/utbildningstillfälle (2 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Underhållsutveckling fördjupad utbildning

Syfte

Att få kunskap i hur man kan utveckla underhållet till att möta upp produktionens behov av driftsäkerhet och skötsel.

 

Målgrupp

Produktionschefer, teknik/underhålls chefer,  LEAN/TPM-kordinatorer, och underhållspersonal.

 

Längd

Utbildningen är på 5 dagar

Innehåll i  underhållsutveckling fördjupad utbildning

 

Bakgrund

Genomgång av underhållets utveckling över tiden

 

Förhållande mellan dom olika utvecklingsstegen och dess effekter

 

Från avhjälpande akut till förebyggande och planerat

 

Genomgång av att införa förebyggande och planerat underhåll för att minska den akuta stilleståndstiden i produktion och även öka livslängden på utrustning och anläggning.

 

Optimerat underhåll utifrån 5S

 

Genomgång av att införa optimerat underhåll utifrån 5S för att få ordning och reda på verkstad, underhållssystem, verktyg, reservdelar, dokumentation, samt att standardiserara underhållets arbetssätt för att skapa förståelse för ordning & redaoch likrikta och förbättra utförandet.

 

Operatörsunderhåll

 

Genomgång av att införa operatörsunderhåll för att flytta kunskap om skötsel och funktion närmare utrustningen så att oönskade variationer upptäcks i tid och att utrustningen sköts om på den nivå som krävs för att skapa driftsäkerhet. Detta skapas genom att produktionspersonalen utbildas och tar över vissa underhållsuppgifter som inspektioner, förebyggande underhåll, smörjning och enklare reperationer.

 

Specialistunderhåll

 

Genomgång av att införa specialistunderhåll för att få ett målstyrt underhåll som ständigt förbättrar driftsäkerheten utifrån produktionens behov och mäter och styr verksamheten mot resultatet. Detta skapas genom att standardisera hur förbättringsarbete, målstyrning och resultatmätning bedrivs samt att bygga in ständig optimering av befintligt underhållsupplägg. 

 

TPM

 

Genomgång av att införa TPM (Total Productive Maintenance) vilket innebär att all personal deltar i underhållsarbetet för att skapa utrustningar med hög kapacitet TAK(OEE), genom att införa operatörsunderhåll, specialistunderhåll, kvalitets underhåll, tvärfunktionellt förbättringsarbete, och standardisera nyanskaffningen där underhåll involveras.

TPM innefattar även metoder för systematisk kompetensutveckling, effektiv administration och standardiserade arbetssätt och rutiner för hur säkerhet,hälsa och miljö säkerställs.

 

LEAN-Maintenance

 

Genomgång av att införa ett LEAN-Maintenance vilket innebär att effektivisera underhållet utan att ge avkall på kapacitet och livslängd på utrustning, Detta skapas genom att införa metoder, principer och arbetssätt som hela tiden eliminerar alternativt reducerar all form av onödiga slöserier i hur underhållet bedrivs.

 

 

Följa upp och visualisera underhållet

Genomgång av TAK tillgänglighet (T), anläggningsutnytjande (A) och kvalitetsutbyte (K) och dess nyckeltal inom underhåll:

· MTBF

· MTTR

· MWT

· UEB

 

Genomgång av balanced scorecard och dess nyckeltal inom fördelningen:

· Kund

· Ekonomi

· Process

· Lärande/medarbetare

 

Utbildningsresultat

 

· Efter utförd utbildning har deltagaren fått kunskap i stegen i underhållsutveckling

· Fått insikt i vilket steg som värdföretaget behöver ha

· Fått kunskap om att införa aktuellt utvecklingssteg

Pris                                                         

60 000 kr/utbildningstillfälle (5 dagar) max 8 deltagare kursdokumentation ingår i kursavgiften.

H.T Industrials bild över underhållsutvecklingH.T Industrials bild över underhållsutvecklingText Box: Underhåll
Text Box: Underhåll