Kvalite (Jidoka)

Jidoka-överföring av männsklig intelligens till maskinen så att människan kan utföra andra moment istället för att hela tiden övervaka maskinen när den arbetar. Det optimala målet med Jidoka är att bygga maskiner som inte producerar fel, om detta inte går så bygger man maskinen så att den kontrollerar kvaliten själv och stannar upp och larmar vid fel. Operatören kan då utföra andra moment istället för att hela tiden övervaka vad maskinen gör.

 

En av LEAN-filosofierna är att bygga upp en kultur  i att stoppa processen för att lösa problem, så att kvaliten blir rätt från början

Kvalitetssäkring utifrån LEAN-principer

 

Kvalitetssäkring utifrån LEAN-principer är en byggsten i utvecklingsprogrammet inom LEAN-production, förutom att tillgodose personalens behov av kunskap i kvalitetssäkring utifrån LEAN-principerna, skapas de förutsättningar upp som krävs för att kunna praktisera LEAN-principerna i kvalitetssäkring i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet applicera LEAN-principer utifrån företagets behov för att möjliggöra för företaget att kvalitetssäkra processen. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot att bli ett LEAN-företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför LEAN-principer för att säkerställa kvaliten

 

Jidoka, Poka-Yoke, andon och rotorsaks analys vid kvalitetsbrister är principerna inom LEAN-production för att kvalitetssäkra processerna och hålla nere slöserier i form av kassationer och omarbete.

 

· Jidoka säkerställer att inga kvalitetsbrister går vidare i processen samt möjliggör att operatören kan utföra andra moment istället för att hela tiden övervaka maskinen

· Poka-Yoke lösningar säkerställer att inget blir fel

· Andon möjliggör för operatören att på ett systematiskt och enkelt sätt stoppa processen vid problem och samtidigt påkalla hjälp

· Rotorsaks analys på varje kvalitetsbrist, säkrar att ingen kvalitetsbrist uppstår igen utifrån samma problem

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingssteget kvalitetssäkring i utvecklingsprogrammet inom LEAN-production bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika LEAN-principerna mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt  inom kvalitetssäkring är framtaget och behovet av lösningar är identifierat utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Inom kvalitetssäkring så har H.T. Industrial valt att inte utveckla egna lösningar som t.ex Jidoka, Poka-Yoke och andon då våra kunders behov av lösningar spänner över ett så brett område, H.T. Industrial har istället valt att knyta till sig företag som är specialister på att ta fram och anpassa kvalitetsslösningar utifrån kundensbehov för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Värdeflödesanalys

 

Teori i värdeflödesanalys utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter  tas arbetssätt och lösningar tas fram för att utföra värdeflödesanalys i företaget . När väl arbetssätt och lösningar är framtaget utförs värdeflödes analys  mot företagets produktionsprocesser.

Utvärdera värdeflödesanalys och placera ut förbättringsmetoder, LEAN-och TPM-principer

 

Teori i hur förbättringsmetoder, LEAN-och TPM-principer placeras ut i en värdeflödesanalys utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvärderas värdeflödesanalysen mot aktuellt flöde och behovet av förbättringsmetoder och principer för att säkra kvaliten placeras ut i värdeflödeskartan under workshopen.

Utvärdera behovet av standardisering och standardisera

 

Teori i standardiserad process utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas mallar och metoder utifrån företagets behov i workshopen. Standardiseringen i arbetssätt och rutiner för att säkerställa kvaliten utförs mot ett pilotområde i workshopen, som därefter sprids på bred front i företaget.

Applicera kvalitetssäkringslösningar utifrån framtagen plan i värdeflödesanalysen

 

Teori i hur lösningarna fungerar utbildas mot berörd personal, därefter appliceras lösningarna mot ett pilotområde utifrån företagets behov och befintliga arbetssätt och rutiner kompleteras med hur lösningarna skall hanteras. När önskat resultat uppnåtts sprids lösningarna till de prioriterade områdena utifrån värdeflödesanalysen.

Kvalite

Text Box: LEAN-production

Utbildning och spridning

 

Efter att företagets lösningar i kvalitetssäkring är framtaget så utbildas berörd personal i lösningarna genom teori och praktisk handling av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial för att sprida kvalitetssäkringen vidare i företaget.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om kvalitetssäkring ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen är i regel 6-10 dagar fördelat under 3-6 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.