Teknikorganisationens utveckling

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om produktion/kvalitets-teknik ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

 

TPM-teknik

 

TPM (Total Productive Maintenance) innebär att all personal deltar i underhållsarbetet för att skapa utrustningar med hög kapacitet TAK(OEE), genom att införa operatörsunderhåll, specialistunderhåll, kvalitets underhåll, tvärfunktionellt förbättringsarbete, och standardisera nyanskaffningen där underhåll involveras.

 

TPM innefattar även metoder för systematisk kompetensutveckling, effektiv administration och standardiserade arbetssätt och rutiner för hur säkerhet,hälsa och miljö säkerställs.

LEAN-Teknik

 

LEAN-Maintenance innebär att effektivisera underhållet utan att ge avkall på kapacitet och livslängd på utrustning, Detta skapas genom att införa metoder, principer och arbetssätt som hela tiden eliminerar alternativt reducerar all form av onödiga slöserier i hur underhållet bedrivs.

Optimerad teknikorganisation utifrån 5S

 

Teknikorganisationen optimeras genom att införa 5S på avdelningen för att skapa ordning & reda på  produktionsverktyg, slitdelar, dokumentation och struktur på rutiner.

Man standardiserar arbetssätten för produktion/kvalitets-teknik för att skapa förståelse för vilken ordning & reda som krävs för att bedriva det tekniska arbetet Det standardiserade arbetssättet likriktar och förbättrar även utförandet av arbetsätten inom produktion/kvalitets-teknik.

Utveckling av produktion/kvalitets-teknik

Teknikorganisationens utveckling för att möta upp krav och behov

 

Utveckling av verksamhet handlar om att starta eller fortsätta en resa för att nå slutmålet. Vilket utvecklingssteg som krävs för att möta upp företagets behov av produktionsteknik och kvalite i deras produktionsprocesser skiljer sig ifrån företag till företag och mellan olika branscher. Utvecklingsprogrammen är framtagna för att stegvis kunna utveckla produktion och kvalitets-teknik till att motsvara företagets behov. Programmen passar både företag som vill starta eller företag som redan har startat resan, då modellerna anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför utveckla teknikorganisationen

 

Produktion/kvalitets-teknik har i de flesta tillverkande företag en viktig roll i produktionsprocessen. Därför är det mer en regel än ett undantag att teknikorganisationen måste utvecklas allt eftersom produktionsprocessen utvecklas, för att möta upp utökad konkurrens eller ägarnas krav på ökad lönsamhet.

Tillvägagångsätt

 

För att identifiera behovet av teknisk utveckling så utförs en förstudie på 1-2 dagar. Förstudien utförs på plats i företaget genom intervjuer med nyckelpersoner och utvärdering av produktionsupplägg, tekniska organisationen och eventuella system.

 

När kunden väljer att införa föreslaget utvecklingsprogram räknas kostnaden av på förstudien mot kostnaden för de antal dagar som krävs för utvecklingsprogrammet.

Inledande kundmöte

 

Det inledande mötet har till syfte att tillsammans utvärdera vilken nytta som ett utvecklat produktion och kvalitetets-teknik skulle innebära för företaget . Det inledande mötet är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

Förstudie av behov och krav på produktion och kvalitets-teknik

 

Genom en kortare workshop med teknikchef och produktion utvärderas framtida och nuvarande behov och krav på produktion och kvalitets-teknik.

Om behovet av utvecklingsprogram redan är identifierat av kunden och utgångsläget väl beskrivet, så hoppas förstudien över.

Förstudie i hur kvalitetsteknik bedrivs

 

Genom intervju av nyckelpersoner och nedslag i verksamheten identifieras utgångsläget i hur det kvalitetstekniska arbetet bedrivs.

Presentation av förstudie

 

Efter genomförd förstudie presenteras H.T. Industrials syn på framtida / nuvarande krav och behov på produktion/kvalitets-teknik ställt mot vår syn av utgångsläge. Därefter lämnas förslag på utvecklingsprogram och dess innehåll, omfattning och i form av tid och kostnader.

Förstudie i hur produktionsteknik bedrivs

 

Genom intervju av nyckelpersoner och nedslag i verksamheten identifieras utgångsläget i hur det produktionstekniska arbetet bedrivs.

En teknikorganisation är den stödfunktion som oftast finns närmast produktionen, i många fall brister fokuset på att agera just stödfunktion vilket resulterar i att produktionen misslyckas med sin egen utveckling och att infria uppsatta mål.

Ett effektiv teknikorganisation arbetar med värdeskapande produktionstekniska och kvalitetstekniska aktiviteter utifrån produktionens behov, Man tar spets i förbättringsarbetet genom att leda förbättringsgrupper och agerar lärande organisation genom att  hjälpa produktionen att utveckla flexibla operatörer.