Teknikorganisationens utveckling

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i TPM genom utbildning ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 3-5 dagar i månaden under 10-15 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.

TPM

Teknik i TPM (Total Productive Maintenance)

Syftet med TPM är att all personal deltar i driftsäkerhetsarbetet för att skapa störningsfria processer, genom att införa operatörsunderhåll där produktionspersonalen utbildas och tar över vissa underhållsuppgifter som inspektioner, smörjning och enklare reparationer.

 

Förlusterna i produktionen katagoriseras enligt 16-förluster modellen och ansvar delas upp per förlustkategori  mellan produktion och dess stödfunktioner iform av produktionsteknik, kvalite och specialistunderhåll

 

Som tekniskorganisation ligger även en stor uppgift i att bli en lärande organisation genom att utbilda operatörerna i produktionsteknik, kvalitetsteknik, ergonomi och förbättringsarbete för att på så vis skapa flexibla operatörer som utöver att producera och sköta om sin utrustning kan delta i t.ex förbättringsarbete och nyanskaffningsprojekt.

Utvecklingsprogram om teknik i TPM genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet om teknik i TPM tillgodoser personalens behov av kunskap inom TPM och skapar upp de förutsättningar som krävs för att teknikorganisationen skall kunna praktisera TPM i praktiken och stödja produktionen på bästa möjliga sätt genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag som vill starta eller företag som redan har startat resan mot att bli ett driftsäkrare företag då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av TPM

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att TPM intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad. Vår erfarenhet är att när TPM är applicerat i företaget så startar ständig förbättring av kapacitet TAK (OEE) och optimalt resurs nyttjande i form av fokus på tidsförluster på mantid.

 

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat och utrustningsnära underhåll utifrån TPM framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Varför utveckla teknikorganisationen i samband med att företaget inför TPM

 

Produktionens möjlighet i att lyckas fullt ut i att applicera TPM är oftast helt beroende av en teknikorganisation som tar spets i både införande och lärande i form av:

· Leda förbättringsgrupper (Kaizen)

· Föra in TPM-principer

· Ansvara för TPM-principer t.ex Nyanskaffning

· Lära ut produktionsteknik, kvalitetsteknik, ergonomi och förbättringsarbete i operatörsunderhålls utvecklingen

· Ta fram och säkra mantidsunderlaget

· Säkra kvaliten ihop med produktion och kvalitetsunderhåll

· Stödja produktionen i att förädla och föra in aktiviteter instyrda ifrån produktion

· Ta ansvar för nyckeltal i 16-förluster modellen iform av målarbete, uppföljning, förbättring och visualisering/redovisning

Innehåll i utvecklingsprogrammet om teknik i TPM

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet om teknik i TPM bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av de olika TPM-principerna mot företagets behov av produktionsteknik och kvalitetsteknik. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter visar H.T. Industrial sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

 

Efter att företagets arbetssätt och lösningar i TPM är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

 

Alla färdiga lösningar som H.T Industrial visar upp får användas av företaget helt kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Optimera det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet utifrån 5S

 

Teknikorganisationens verksamhet optimeras utifrån 5S och arbetssätten inom det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet standardiseras på en nivå som säkerställer att det produktionstekniska och kvalitetstekniska arbetet bedrivs på ett sätt som följer företagets behov.

Uppföljning och visualisering

 

Teori i uppföljning av kapacitet och nyckeltal inom teknik samt visualmanagement inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter definieras företagets nyckeltal på teknik och arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram i att följa upp och visualisera företaget.

Ständiga förbättringar

 

Teori i förbättringsarbete av kapacitet och mantidsnyttjande inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att skapa ständig förbättring av kapacitet (TAK/OEE) samt optimalt mantidsnyttjande i företaget.

Kompetensutveckling

 

Teori i systematisk kompetensutveckling inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att idetifiera företagets kompetensgap och systematiskt släcka ut varje prioriterat kompetensgap enligt företagets kompetensstrategi.

Säkerhet, hygien och miljö

 

Teori i säkerhet, hälsa & miljö inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att säkerställa att företaget bedriver verksamheten på ett säkert, hälsosamt och miljömässigt sätt.

Nyanskaffning

 

Teori i nyanskaffning utifrån TPM principen inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att säkerställa att all nyanskaffad utrustning snabbt når uppsatta mål.

 

Kvalitetsunderhåll

 

Teori i kvalitetsunderhåll utifrån TPM principen inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att kunna vidta åtgärder ihop med specialistunderhållet när variation i utrustningens prestanda påverkar kvalitetsutbytet.

Målstyrning

 

Teori i systematisk målstyrning av produktionsteknik och kvalitetsteknik inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas företagets arbetssätt och lösningar för att målstyra företaget på bästa sätt.