Specialistunderhåll

Ett Specialistunderhåll har standardiserade underhållsprocesser som skapar ständig förbättring av driftsäkerhet och ökad livslängd på utrustningen till dess maximala lönsamhet. Detta uppnås genom att vara en målstyrd organisation utifrån företagets behov av underhåll som hela tiden mäter sitt resultat och styr underhållet mot uppsatta mål.

 

Varför utveckla underhållsorganisationen till ett specialistunderhåll

 

Att skapa ständig förbättring av driftsäkerhet i företagets utrustning och anläggning kräver mer än att laga när det går sönder eller att utföra förebyggande underhåll utifrån underhållarens egen bedömning, Ständig förbättring av driftsäkerhet kräver ständig analys för att förbättra funktionssäkerheten (antalet störningar), Underhållsmässigheten (Hur snabbt det går att laga vid reparation) och Underhållssäkerheten (Väntan på underhåll). Syftet är att hela tiden optimera underhållet på utrustning och anläggning med det mest lönsamma metoderna.

Ett fullt utbyggt specialistunderhåll ger även följande effekter:

· Målstyrt utifrån produktionens behov och uppsatta mål

· Underhållskostnaden balanserad mot effekten på indirekta kostnader hos produktionen och tappade täckningsbidrag

· Ständig förbättring av tillgängligheten (Mindre och kortare haverier)

· Ständig förbättring av anläggningsutnyttjandet (Reducerade korta stopp, optimering av hastighet utan att äventyra ökat slittage)

· Ständig förbättring av kvalitetsutbytet (Mindre variation i varje utrustning=bättre kvalite)

· Utrustningens livslängd ökas till dess maximala lönsamhet

 

Utvecklingsprogram i specialistunderhåll genom utbildning

 

Utvecklingsprogrammet i Specialistunderhåll är en utav byggstenarna i utvecklingsprogrammet i TPM, men kan lika gärna utvecklas som ett eget utvecklingsprogram. Modellen tillgodoser personalens behov av kunskap inom Specialistunderhåll och skapar upp de förutsättningar som krävs för att kunna praktisera Specialistunderhåll i praktiken genom att under utvecklingsprogrammet standardisera arbetssätt och ta fram de bästa lösningarna utifrån företagets behov. Utvecklingsprogrammet passar både företag vill starta eller företag som redan har startat resan mot ett underhåll i världsklass då modellen anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför anlita H.T. Industrial vid införandet av Specialistunderhåll

 

Vi har själva gjort resan och vet vad som är framgångsfaktorer och fallgropar vid ett införande, men vårt största argument är H.T Industrials modell som kommer att säkerställa att Specialistunderhållets principer intergreras i det vardagliga arbetet. För att kunna hålla korta ledtider och säkerställa införandet så innehåller modellen utvecklade anpassningsbara arbetssätt och lösningar som kommer företaget tillgodo under programmet helt utan kostnad. Vår erfarenhet är att Specialistunderhållets förmåga att hela tiden optimera underhållet mot mindre akuta störningar och effektivare underhållsmetoder gör att underhållstyrkan kommer att kunna arbeta mer förebyggande och förbättrande utan att behöva utöka bemanningen.

Slutprodukten efter utvecklingsprogrammet är nyvunnen kunskap hos ledning och personal samt ett standardiserat underhåll utifrån TPM-principerna framtaget utifrån era förutsättningar och behov.

Innehåll i utvecklingsprogrammet inom Specialistunderhåll

Tillvägagångsätt

 

Utvecklingsprogrammet inom Specialistunderhåll bygger på workshops för att hitta rätt anpassning av olika underhållsprocesser mot företaget. Alla workshops börjar med en teoretisk utbildning i ämnet för att ge alla deltagare i workshopen rätt förutsättningar. Därefter så visar                H.T. Industrial upp sin syn på hur arbetssätt och lösningar kan se ut för att undvika att workshopen startar ifrån blankt papper. När alla deltagare tagit del av teori, H.T. Industrials syn på arbetssätt och lösningar så startar arbetet att hitta den optimala lösningen utifrån företagets behov.

Efter att företagets arbetssätt och lösningar inom Specialistunderhållet är framtaget utbildas varje arbetssätt och lösning genom teori och praktisk handling mot berörd personal av de som deltagit i workshopparna eller av H.T. Industrial.

Alla färdiga lösningar som H.T. Industrial visar upp får användas av företaget kostnadsfritt, då de lösningarna är framtagna för att ge insperation och förkorta utvecklingstiden.

Optimera underhållet utifrån 5S

 

Underhållets verksamhet optimeras utifrån 5S och arbetssätten inom akut avhjälpande, genomföra FU, genomföra planerbara aktiviteter standardiseras på en nivå som säkerställer att underhållet bedrivs på ett sätt som följer företagets behov.

Uppföljning & visualisering av underhåll

 

Teori i uppföljning av kapacitet och nyckeltal inom underhåll samt visualmanagement inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter definieras företagets nyckeltal på underhåll och arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram i att följa upp och visualisera företaget.

Målstyrning av underhåll

 

Teori i systematisk målstyrning och budgetering av underhåll inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas företagets arbetssätt och lösningar för att målstyra företaget på bästa sätt.

Ta fram/revidera underhållsupplägg (FU-, reservdels-, dokumentations- och specialverktygs-upplägg)

 

Teori i underhållsupplägg inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas företagets arbetssätt och lösningar för att ta fram och ständigt optimera underhållsupplägget på bästa sätt.

Bereda och styra underhållsaktiviteter

 

Teori i beredning av planerbara aktiviteter och styrning av aktiviteter inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut utbildas mot deltagarna i workshopen, därefter utvecklas företagets arbetssätt och lösningar för att bereda och styra aktiviteterna utifrån företagets behov.

Ständig förbättring av driftsäkerhet

 

Teori i förbättringsarbete av kapacitet och kostnader inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att skapa ständig förbättring av driftsäkerhet i företaget.

Systematisk kompetensutveckling

 

Teori i systematisk kompetensutveckling inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna tas fram som krävs för att idetifiera företagets kompetensgap och systematiskt släcka ut varje prioriterat kompetensgap enligt företagets kompetensstrategi.

Säkra driftsäkerhet och funktion vid nyanskaffning

 

Teori i standardiserad nyanskaffning med specialistunderhållets medverkan inklusive H.T. Industrials syn på hur arbetssätt och eventuella lösningar ser ut hålls för workshopsdeltagarna, därefter tas arbetssätt samt de bästa lösningarna fram som krävs för att säkerställa driftsäkerhet och funktion i samband med nyanskaffning.

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Text Box: TPM
Text Box: Underhållsutveckling

Boka in ett inledande möte

 

Om utvecklingsprogrammet i Specialistunderhåll genom utbildning ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

Omfattningen på utvecklingsprogrammet är i regel 2-4 dagar i månaden under 5-8 månader beroende på företagets storlek och förutsättning.

Kompetensutveckling av underhållstekniker/ingenjörer

 

I ett Specialistunderhåll ökar behovet av kunskap hos underhållsteknikern/ingenjören för att kunna bedriva verksamheten utifrån det systematiska upplägg som ett specialistunderhåll innebär.

Därför har H.T Industrial ihop med QDC AB tagit fram ett utvecklingsprogram som vänder sig till underhållstekniker/ingenjörer.

Utbildningsprogram för underhållstekniker