Underhållsutveckling

För att kontakta H.T Industrial ring:

+46  76 1462901

Operatörsunderhåll

 

Operatörsunderhåll är en del i TPM men kan även införas separat. Operatörsunderhåll bygger på att flytta kunskap om skötsel och funktion närmare utrustningen så att oönskade variationer upptäcks i tid och att utrustningen sköts om på den nivå som krävs för att skapa driftsäkerhet. Detta skapas genom att produktionspersonalen utbildas och tar över vissa underhållsuppgifter som inspektioner, förebyggande underhåll, smörjning och enklare reperationer.

Specialistunderhåll

 

Specialistunderhåll är en del i TPM men kan även införas separat. Ett Specialistunderhåll är ett målstyrt underhåll som ständigt förbättrar driftsäkerheten utifrån produktionens behov och mäter och styr verksamheten mot resultatet. Detta skapas genom att standardisera hur förbättringsarbete, målstyrning och resultatmätning bedrivs samt att bygga in ständig optimering av befintligt underhållsupplägg. 

 

Utbildningsansvarig

Håkan Östholm 076-1462901

hakan@htindustrial.se

Boka in ett inledande möte

 

Om underhållsutveckling ligger i linje med ditt företags strategiska plan framåt så kontakta mig så bokar vi ett inledande möte hos er, mötet brukar ta ca 3 timmar och är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

 

 

TPM

 

TPM (Total Productive Maintenance) innebär att all personal deltar i underhållsarbetet för att skapa utrustningar med hög kapacitet TAK(OEE), genom att införa operatörsunderhåll, specialistunderhåll, kvalitets underhåll, tvärfunktionellt förbättringsarbete, och standardisera nyanskaffningen där underhåll involveras.

 

TPM innefattar även metoder för systematisk kompetensutveckling, effektiv administration och standardiserade arbetssätt och rutiner för hur säkerhet,hälsa och miljö säkerställs.

LEAN-Maintenance

 

LEAN-Maintenance innebär att effektivisera underhållet utan att ge avkall på kapacitet och livslängd på utrustning, Detta skapas genom att införa metoder, principer och arbetssätt som hela tiden eliminerar alternativt reducerar all form av onödiga slöserier i hur underhållet bedrivs.

Optimerat underhåll utifrån 5S

 

Optimerat underhåll utifrån 5S är en del av Specialistunderhåll (TPM) men kan även införas separat. Utvecklingsprogrammet optimerar underhållet genom att införa 5S på verkstad, underhållssystem, verktyg, reservdelar, dokumentation och standardiserar underhållets arbetssätt för att skapa förståelse för vilken ordning & reda som krävs för att bedriva underhållet och styr verksamheten till att bibehålla samt förbättra uppnådda resultat. Det standardiserade arbetssättet likriktar och förbättrar även utförandet av arbetsätten inom underhåll.

Från avhjälpande akut till förebyggande och planerat

 

Inför förebyggande och planerat underhåll för att minska den akuta stilleståndstiden i produktion och ökar livslängden på utrustning och anläggning.

Många förknippar underhåll med akut avhjälpande insatser när något har gått sönder. Ett underhåll som bara utför akut avhjälpande brandkårsutryckningar blir oftast mycket duktiga på att laga snabbt pågrund av att man har många tillfällen att öva. Företaget däremot får svårt att hålla bra leveransprecision mot sina kunder och måste kompensera med stora volymer i lager vilket binder mycket kapital.

Ett effektivt underhåll arbetar med värdeskapande underhållsarbete utifrån ett förebyggande, planerat och förbättrande perspektiv, där arbeten som kräver akut avhjälpande insatser ses som en kvalitetsbrist på underhållsarbetet och åtgärder vidtas för att ta bort risken för att uppkommen händelse inträffar igen.

Underhåll

Underhållsutveckling för att möta upp krav och behov

 

Utveckling av verksamhet handlar om att starta eller fortsätta en resa för att nå slutmålet. Vilket utvecklingssteg som krävs för att möta upp företagets behov av driftsäkra produktionsprocesser och hantering av omkostnader skiljer sig ifrån företag till företag och mellan olika branscher. Utvecklingsprogrammen inom underhållsutveckling är framtagna för att stegvis kunna utveckla underhållet till att motsvara företagets behov allt- eftersom mognadsgrad och kompetens ökar inom underhållsarbetet i företaget. Utvecklingsprogrammen passar både företag som vill starta eller företag som redan har startat resan mot en driftsäker produktionsprocess då modellerna anpassas fullt ut utifrån kundens behov.

Varför utveckla underhållet

 

Underhåll har i de flesta tillverkande företag en viktig roll i produktionsprocessen. Därför är det mer en regel än ett undantag att underhållet måste utvecklas allt eftersom produktionsprocessen utvecklas, för att möta upp utökad konkurrens eller ägarnas krav på ökad lönsamhet.

Tillvägagångsätt

 

För att identifiera behovet av underhållsutveckling och utgångsläget på underhållet så utförs en förstudie på 1-2 dagar. Förstudien utförs på plats i företaget genom intervjuer med nyckelpersoner och utvärdering av produktionsupplägg, underhållsorganisation och eventuella system t. ex ett underhållssystem.

 

När kunden väljer att införa föreslaget utvecklingsprogram räknas kostnaden av på förstudien mot kostnaden för de antal dagar som krävs för utvecklingsprogrammet.

Underhållsutveckling

Inledande kundmöte

 

Det inledande mötet har till syfte att tillsammans utvärdera vilken nytta som ett utvecklat underhåll skulle innebära för företaget . Det inledande mötet är givetvis gratis och helt förutsättningslöst.

Förstudie av behov och krav på underhåll

 

Genom en kortare workshop med underhållschefen och underhållets kunder, framförallt produktionschefen utvärdera framtida och nuvarande behov och krav på underhåll.

Om behovet av utvecklingsprogram redan är identifierat av kunden och utgångsläget väl beskrivet, så hoppas förstudien över.

Förstudie i hur det strategiska underhållet bedrivs

 

Genom intervju av nyckelpersoner och nedslag i verksamheten identifieras utgångsläget i hur det strategiska underhållsarbetet bedrivs.

Presentation av förstudie

 

Efter genomförd förstudie presenteras H.T. Industrials syn på framtida / nuvarande krav och behov på underhållet ställt mot vår syn av utgångsläge. Därefter lämnas förslag på utvecklingsprogram och dess innehåll, omfattning och i form av tid och kostnader.

Förstudie i hur det operativa underhållet bedrivs

 

Genom intervju av nyckelpersoner och nedslag i verksamheten identifieras utgångsläget i hur det operativa underhållsarbetet bedrivs.

H.T Industrials bild över underhållsutveckling